د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیم پروازونه په هکله مذاکره وشوې

د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیم پروازونه په هکله مذاکره وشوې