د الوتکې سره د سفر پرمهال دمسافرینو مسؤلیتونه

  • د امنیتې څېړنې د نظم او دسپلین په پام کې نېول او د امنیتي مامورینو ته د لوازمو د څېړنې اجازه ورکول.
  • که مو خپل لوازم په لاسي بیګ کې څان سره لر ئ څومره چې امکان شته کوچنۍ بیګ څان سره طیاره کې بوڅئ.
  • ټولو مواردوته چې د پرواز نه مخکې توصیه کېږيپهپام کې ونیسئ.
  • د سفر پرمهال د نورو مسافرینو حقونوته پاملرنه.
  • څوکۍ ا نورو څېزونوته ضرر نرسول.
  • د سفر په ترڅ کې حفظ الصحه او پاکوالۍ ته پاملرنه.
  • د تشنابونو څخهد استفادې پرمهال وقت او پاکوالۍ مراعاتول.
  • د الوتکې څخه د راوتلو پرمهالد مسافرینو د آسانتیاوې لپاره نظم او دسپلین مراعاتول.